Mr. Út - 0902.835.333
Giới thiệu Liên hệ
() dịch vụ
www.
 
 
Hướng Dẫn Dùng URL Redirect và URL Frame

Hướng Dẫn Dùng URL Redirect và URL Frame

Ví dụ1: Bạn muốn Redirect Domain nhankhoavietnam.org sang Domain URL: http://nhankhoavietnam.com
            Bạn muốn Frame Domain nhankhoavietnam.org bởi Domain URL: http://nhankhoavietnam.com

Step1: - Đăng nhập vào phần quản lý tên miền của bạn ở liên kết:  http://id.nhanhoa.com
           - Đăng nhập bằng user và password được cung cấp bởi Nhân Hòa

Step2: Vào phần Quản lý DNS:    Tạo URL Redirect & URL Frame
    
     Mặc định khi tạo Domain thì các Record xuất hiện như hình dưới:

  

     1. Xóa hết các Record mà hệ thống đã tạo sẵn

     2. Tạo URL Redirect

           - Tạo thêm bản ghi mới URL Redirect như sau:            
              + Nhập trong phần Tên Domain (Cũng là tên bản ghi): nhankhoavietnam.org
              + Chọn loại Record là: URL Redirect
              + Điền Giá trị Record là: http://nhankhoavietnam.com (Tên URL cần Redirect tới)
              + Bấm vào Tạo Record để hoàn tất việc tạo URL Redirect

  Làm tương tự để tạo thêm bản ghi: www.nhankhoavietnam.org
  Sau khi tạo URL Redirect thì nếu như bạn vào: http://nhankhoavietnam.org thì trình duyệt sẽ chuyển đến: http://nhankhoavietnam.com

     
    3. Tạo URL Frame

           - Tạo thêm bản ghi mới URL Frame như sau:            
              + Nhập trong phần Tên Domain (Cũng là tên bản ghi): nhankhoavietnam.org
              + Chọn loại Record là: URL Frame
              + Điền Giá trị Record là: http://nhankhoavietnam.com (Tên URL cần Frame)
              + Bấm vào Tạo Record để hoàn tất việc tạo URL Frame


  Làm tương tự để tạo thêm bản ghi: www.nhankhoavietnam.org

  Sau khi tạo URL Frame thì nếu như bạn vào: http://nhankhoavietnam.org thì trên thanh Adress của bạn sẽ hiện     là:http://nhankhoavietnam.org và sẽ chạy nội dung của URL: http://nhankhoavietnam.com

   Sau khi tao URL Redirect và URL Frame thì các Record của Domain nhankhoavietnam.org sẽ xuất hiện như hình dưới:

 

Ví dụ2: Ví dụ bạn đã có SubDomain: diendan.nhankhoavietnam.org
              Bạn muốn Redirect SubDomain diendan.nhakhoavietnam.org sang Domain URL: http://nhankhoavietnam.com
              Bạn muốn Frame Domain diendan.nhankhoavietnam.org bởi Domain URL: http://nhankhoavietnam.com

  Làm tương tự như Redirect Domain, bạn cũng vào tạo thêm bản ghi mới Redirect và Frame

           1. Tạo URL Redirect:

              - Tạo thêm bản ghi mới URL Redirect như sau:            
                + Nhập trong phần Tên Domain (Cũng là tên bản ghi): diendan.nhankhoavietnam.org
                + Chọn loại Record là: URL Redirect
                + Điền Giá trị Record là: http://nhankhoavietnam.com (Tên URL cần Redirect tới)
                + Bấm vào Tạo Record để hoàn tất việc tạo URL Redirect


 

  Làm tương tự để tạo bản ghi www.diendan.nhakhoavietnam.org  


          2. Tạo URL Frame

             - Tạo thêm bản ghi mới URL Frame như sau:            
                + Nhập trong phần Tên Domain (Cũng là tên bản ghi): diendan.nhankhoavietnam.org
                + Chọn loại Record là: URL Frame
                + Điền Giá trị Record là: http://nhankhoavietnam.com (Tên URL cần Frame)
                + Bấm vào Tạo Record để hoàn tất việc tạo URL Frame   

  Làm tương tự để tạo bản ghi www.diendan.nhakhoavietnam.org   
  Sau khi tao URL Redirect và URL Frame thì các Record của Domain nhankhoavietnam.org sẽ xuất hiện như hình dưới:

           - Lưu ý : Dấu chấm sau Domain là phần mở rộng hệ thống tự điền bạn không cần điền.
          * Hệ thống sẽ hoạt động trong sau thời gian bạn trỏ từ 6 đến 12h có thể sớm hơn.