Mr. Út - 0902.835.333
Giới thiệu Liên hệ
() dịch vụ
www.
 
 
Hướng dẫn Quản trị Email

Hướng dẫn cơ bản quản trị

Hướng dẫn các thao tác cơ bản quản trị Mail Merak:

       1.Đăng nhập: theo link quản trị dạng: http://mail.your-domain.com:8383/admin

       2.Tạo user: Tại trang quản trị mail mở vừa mở ra, chọn ô New User, sau khi điền các thông số chọn OK

                   Forward to: Bạn  điền email forward như gmail,yahoo.Nếu nhiều hơn 1 email forward,bạn chỉ cần thêm dấu phẩy “,” sau đó    điền thêm email kế tiếp.

       3.Edit/Delete User Mail:

           Để Edit 1 user,bạn click chuột vào user đó:

                   Tab Mailbox:

                   Accounts:

                          Mailbox path: mailbox sẽ đến trong thư mục Inbox của user webmail. 

                          Remote address: mailbox sẽ đến Inbox của email mà bạn điền vào ô bên phải mà không vào Inbox của user webmail.

                          Null: Giá trị rỗng

                   Mail:

                          Delete mail older than (Days): xóa những mail cũ trên webmail dựa vào số ngày mà bạn quy định ô bên phải.

                          Forward mail older than (Days): Chuyển những mail cũ đến 1 địa chỉ nào đó ở ô “Forward to” dựa vào số ngày mà bạn quy  định ô bên phải.

                          Copy incoming mail: sao chép Mail trong thư mục Inbox đến 1 địa chỉ cùng domain với user webmail.

                          Copy outgoing mail: sao chép Mail trong thư mục Sent Item đến 1 địa chỉ cùng domain với user webmail.

                          Alternamte email: Thêm 1 địa chỉ dự phòng.

                  Tab Limits:

                  Limits:

                      Mailbox size: bao gồm inbox và sent items của user webmail.Không check vào ô Mailbox size thì user webmail không giới hạn trong Inbox và sent items.

                      Max message size: tối đa cho phép nhận một lá mail bao nhiêu dung lượng ( giá trị 0 ó no limit ).

                      Send out data limit per day: cho phép gửi một lá mail ra ngoài bao nhiêu dung lượng ( giá trị 0 ó no limit ).

                      Send out messages limit ( #/Day): cho phép gửi bao nhiêu lá mail trong 1 ngày ( giá trị 0 ó no limit ).

                      State: Enabled ( user webmail đang ở trạng thái active,chọn Disable nếu muốn khóa user webmail).

     Để Delete 1 user,bạn check vào ô user và chọn Delete:

4.Mailling List:

      a/ Tạo New Mailling List:

      b/Tab Mailing List:

           Sau khi tạo xong Mailing List,click chuột vào Mailing List đó để add Members.

 

      c/Tab Members:

           Nhấn nút Add

          Select Account: chọn user muốn add sau đó bấm Select Account,user webmail sẽ xuất hiện trên dòng Member,sau đó bấm OK.

 

     d/Tab Security:

Only members can post new messages: Chỉ có những thành viên thuộc mailing list này mới có thể gửi nhận mail cho nhau.Mặc định không check sẽ nhận mail từ các account không thuộc Mailing List đó.