0902.835.333    utemcv@novasoft.vn

SSD CLOUD VPS LINUX / WINDOWS

Thời gian hoạt động (uptime) 99.9%

Cam kết hiệu năng (IOPs) và bồi thường bằng tài chính

SSD CLOUD VPS 01
299.000
VNĐ/Tháng
CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
CORE : 2 Cores
SSD : 20 GB
RAM : 2 GB
IP : 01
Bandwidth : Unlimited
Thanh toán tối thiểu : 12 tháng 
SSD CLOUD VPS 02
599.000
VNĐ/Tháng
CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
CORE : 4 Cores
SSD : 60GB
RAM : 4 GB
IP : 01
Bandwidth : Unlimited
Thanh toán tối thiểu : 12 tháng 
SSD CLOUD VPS 03
699.000
VNĐ/Tháng
CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
CORE : 6 Cores
SSD : 80 GB
RAM : 6 GB
IP : 01
Bandwidth : Unlimited
Thanh toán tối thiểu : 12 tháng 
SSD CLOUD VPS 04
999.000
VNĐ/Tháng
CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
CORE : 8 Cores
SSD : 100 GB
RAM : 8 GB
IP : 01
Bandwidth : Unlimited
Thanh toán tối thiểu : 12 tháng