0902.835.333    utemcv@novasoft.vn

SSD CLOUD VPS LINUX / WINDOWS

Thời gian hoạt động (uptime) 99.9%

Cam kết hiệu năng (IOPs) và bồi thường bằng tài chính

SSD CLOUD VPS 01
159.000
VNĐ/Tháng
CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
CORE : 1 Cores
SSD : 15GB
RAM : 1GB +512MB(*)
IP : 01
Bandwidth : Unlimited
Thanh toán tối thiểu : 12 tháng 
SSD CLOUD VPS 02
299.000
VNĐ/Tháng
CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
CORE : 2 Cores
SSD : 25GB
RAM : 1.5GB +512MB(*)
IP : 01
Bandwidth : Unlimited
Thanh toán tối thiểu : 12 tháng 
SSD CLOUD VPS 03
399.000
VNĐ/Tháng
CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
CORE : 3 Cores
SSD : 50 GB
RAM : 2GB +1GB(*)
IP : 01
Bandwidth : Unlimited
Thanh toán tối thiểu : 12 tháng 
SSD CLOUD VPS 04
599.000
VNĐ/Tháng
CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
CORE : 4 Cores
SSD : 60 GB
RAM : 3GB +1GB(*)
IP : 01
Bandwidth : Unlimited
Thanh toán tối thiểu : 12 tháng 
SSD CLOUD VPS 05
699.000
VNĐ/Tháng
CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
CORE : 5 Cores
SSD : 80 GB
RAM : 4GB +1GB(*)
IP : 01
Bandwidth : Unlimited
Thanh toán tối thiểu : 12 tháng 
SSD CLOUD VPS 06
1.199.000
VNĐ/Tháng
CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
CORE : 6 Cores
SSD : 100 GB
RAM : 5GB +1GB(*)
IP : 01
Bandwidth : Unlimited
Thanh toán tối thiểu : 12 tháng